Dziesięć najważniejszych wskaźników dla Warrena Buffetta

Warren Buffett podczas identyfikacji i oceny przewag konkurencyjnych firm, w które zamierza zainwestować skupia się na 10 praktycznych zasadach, których przestrzega selekcjonując dobry w jego mniemaniu podmiot do zainwestowania.

Marża brutto powyżej 40%

Konsekwentnie wysoka marża brutto sygnalizuje, że firma nie konkuruje wyłącznie ceną, ale posiada pewne unikalne cechy, które umożliwiają jej osiągnięcie wyższych cen za swoje produkty lub usługi. Ta zdolność wskazuje na konkurencyjną przewagę firmy na rynku, która może wynikać z różnych czynników, takich jak innowacyjność, jakość produktów, renoma marki lub zdolność do tworzenia lojalności klientów. Wysoka marża brutto zapewnia również wystarczający zysk brutto na pokrycie wydatków i pozostawia środki dla akcjonariuszy. Zaletą marży brutto jest to, że dość ciężko jest nią manipulować i z dnia na dzień ją poprawić.

Należy pamiętać, aby również porównywać ten wskaźnik do konkurencji. Przykładowo marże brutto na urządzeniach medycznych lub w spółkach SaaS wynoszą często ponad 80 procent. Wśród linii lotniczych, sprzedawców detalicznych czy spółek surowcowych standardy są znacznie niższe. Bezwzględny poziom marży brutto jest ważny, lecz zawsze należy patrzeć jak się plasuje w swojej kategorii! Warren Buffett preferuje spółki generujące marże brutto stale i stabilnie powyżej 40%.

Koszty SG&A poniżej 30% zysku brutto

Firmy o silnej pozycji rynkowej i przewagach konkurencyjnych według Buffetta nie muszą wydawać dużo na koszty SG&A (koszty sprzedaży i administracyjne), aby prowadzić działalność. Premiuje on biznesy, które konsekwentnie wydają poniżej 30% swojego zysku brutto na SG&A. 

Koszty amortyzacji poniżej 10% zysku brutto

Niska proporcja amortyzacji (aktywów materialnych) do zysku brutto oznacza, że spółka nie potrzebuje wielu aktywów, aby utrzymywać swoją działalność operacyjną. Buffett preferuje takie firmy, gdyż taki stan rzeczy może sugerować, że firma posiada pewną fosę. Premiuje on biznesy posiadające koszty amortyzacji poniżej 10% zysku brutto.

W angielskich sprawozdaniach finansowych należy szukać tego pod nazwą depreciation expense, gdyż tam dzielą naszą „amortyzacje” na „depreciation” i „amortization”. Pierwsze uwzględnia aktywa materialne a drugie niematerialne. U nas nie ma takiego podziału i wszystko jest pod nazwą ‘’amortyzacja”.

Koszty odsetek poniżej 15% zysku operacyjnego


Jeśli wydatki odsetkowe firmy są utrzymane poniżej 15% zysków operacyjnych, jest to oznaka, że przedsiębiorstwo nie jest zależne od zadłużenia. Chociaż wartość ta może się różnić w zależności od specyfiki branży, utrzymanie wydatków na odsetki poniżej 15% dochodów operacyjnych jest według Warrena Buffetta bardzo korzystnym sygnałem. Niska proporcja wydatków na odsetki w stosunku do zysków operacyjnych świadczy o zdrowej kondycji finansowej firmy. Wskazuje na to, że przedsiębiorstwo jest w stanie generować wystarczającą ilość gotówki, aby pokryć swoje wydatki na odsetki przy minimalnym obciążeniu finansowym.

Warto jednak pamiętać, że poziom 15% nie jest jednoznaczny dla wszystkich branż. W zależności od specyfiki działalności i struktury kosztów, wartość ta może się różnić. Ważne jest analizowanie i porównywanie danych z branży, aby określić odpowiednią granicę dla danej firmy. Jeśli wskaźnik ten przekracza 50% i/lub jest dość zmienny, może to sugerować potencjalnie słabe przewagi konkurencyjne firmy lub ich brak.

Podatek dochodowy ~ 21% (USA)

Według Warrena Buffetta, firmy z „szeroką fosą” zarabiają tak dużo pieniędzy, że są stale zmuszane do płacenia pełnej części podatków (w USA – 21%). Spółki, które stale mają ujemny lub nieregularny podatek dochodowy, nie mają tak dużego prawdopodobieństwa posiadania jego zdaniem silnej fosy. Nie jest to jednak najistotniejszy wskaźnik.

Marża netto powyżej 20%

Biznesy, które regularnie przekształcają 20% swoich przychodów w dochód netto, prawdopodobnie posiadają przewagi konkurencyjne. Jeśli liczba ta jest niższa niż 10%, ujemna lub zmienna, oznacza to, że konkurencja jest intensywna i jej działalność ma wpływ na wyniki finansowe spółki

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) poniżej 25% zysku netto

Capexy pochłaniają zyski. Najbardziej jakościowe biznesy świata nie wymagają długoterminowo wysokich poziomów capexów do generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Spółki, które nie muszą ponosić wysokich nakładów inwestycyjnych mają więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla akcjonariuszy w formie dywidend bądź skupów akcji. Należy jednak pamiętać, że wydatki kapitałowe mogą się znacznie różnić w poszczególnych latach. Najlepszym rozwiązaniem jest analiza jak kształtuje się poziom wydatków CAPEX na przestrzeni lat i czy wraz z ‘’dojrzewaniem biznesu’’ te wydatki spadają.

Tymczasowe skoki nakładów inwestycyjnych w celu generowania długoterminowej wartości dla akcjonariusza mogą zaburzać wskaźnik Cena / FCF (wolne przepływy pieniężne) czy FCF yield. Przykładami firm z długoterminowo myślącymi zarządami jest Amazon i Mercadolibre. Firmy te dużo inwestują kosztem krótkoterminowej zyskowności co obniża FCF. Regularny poziom capexów powyżej 75% zysku netto sygnalizować może nieefektywny biznes model bądź brak silnych przewag konkurencyjnych.

Stosunek zobowiązań do kapitału własnego poniżej 0,8

Warren Buffett, jest przekonany, że zdolność spółek do finansowania swojej działalności z zysków, a nie poprzez zadłużanie się , jest istotnym wskaźnikiem stabilności i trwałości ich przewagi konkurencyjnej. Dług może bowiem obciążać spółki, zwłaszcza w przypadku trudniejszych okresów gospodarczych, gdy dochody mogą się zmniejszyć lub rynek może się skurczyć. Firmy mniej zadłużone są również mniej narażone na negatywne konsekwencje podwyżek stóp procentowych.

Jest tu jednak pewno ale! Wskaźnik ten może przyjmować wyższe wartości jeśli spółka skupiła duże ilości swoich akcji i umieściła je na swoim bilansie bądź je umorzyła. Po przypomnienie, czym są skupy akcji i o pułapkach z nimi związanymi odsyłam do artykułu na ich temat.

W takiej sytuacji przy wyliczeniu wskaźnika do kapitału własnego trzeba dodać wartość treasury stock, jeśli spółka zdecydowała się umieścić je na bilansie. Jeśli wartość „Tresury stock” jest wysoka wówczas wartość wskaźnika  Zobowiązania / kapitał własny też może być wysoka pomimo, że firma posiada zdrowy bilans. Można przykładowo dostrzec taki wyjątkowo wysoki wskaźnik 598(!) dla firmy Fortinet. Spółka w tym wypadku skupiła i umorzyła więcej akcji, niż odnotowała zysku netto.

W tym wyjątkowym przypadku, nie jest to nic złego ! Wręcz przeciwnie, jest to oznaka wysokiej jakości. Spółka zdecydowała się bowiem zintensyfikować skupy akcji w momencie rynkowej bessy mądrze alokując kapitał. Widać to również na sztucznie zawyżonym wskaźniku ROE dla firmy na poziomie 8500% (poprzez spore zmniejszenie mianownika „equity”)!

Rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 15%

Wskaźnik ROE (Return on Equity) mierzy stopę zwrotu generowaną przez firmę na kapitale własnym. ROE jest użytecznym wskaźnikiem, który pomaga ocenić efektywność zarządzania kapitałem własnym i zdolność firmy do generowania zysków dla swoich akcjonariuszy. Znakiem ostrzegawczym dla inwestora może być wskaźnik ROE < 10% bądź jego znaczna zmienność. Może to oznacza że firma nie ma fosy ekonomicznej lub jest ona bardzo słaba. Mniej podatnym na anomalie wskaźnikiem jest „ROCE” (Return on Capital Employed – stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału). Wzór na niego jest prosty – dzieli się zysk operacyjny EBIT/ kapitał własny (shareholder equity) + zobowiązania długoterminowe (long term liabilities).

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) powyżej 15%

Można go między innymi znaleźć na stronie stratosphere. Podstawowym wskaźnikiem wysokiej jakości firmy z perspektywy finansowej jest jej zdolność do generowania trwałego zwrotu z zainwestowanego kapitału, który stale przewyższa koszt kapitału przez długotrwały okres (WACC). Tak jak w przypadku ROE, jego duża zmienność bądź regularny poziom poniżej kosztu kapitału (WACC) jest sygnałem, że inwestycje firmy niszczą wartość. Pożądane wartości tego wskaźnika powinny stale przekraczać 15%. Więcej na ten temat przeczytasz w odrębnym wpisie.

Do zarobienia,
Jurek Tomaszewski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  248
  8
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Przeczytaj również: