Polityka Prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe kiedy korzystasz ze strony internetowej znajdującej się pod adresem https://dnarynkow.pl/ (dalej również jako ,,Serwis”) oraz jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest Użytkownikiem.

Chcielibyśmy poinformować, że zapewniamy Tobie – jako Użytkownikowi Serwisu – ochronę Twoich danych osobowych oraz prywatności, co najmniej na poziomie odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem lub RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej Prawem telekomunikacyjnym.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem danych osobowych jest: DNA Rynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, REGON: 36554008, NIP: 527-27-81-592, ul. Sienna 93/2, 00-815 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000639636 (dalej jako ,,Administrator”),

właściciel strony internetowej dostępnej pod adresem: dnarynkow.pl (dalej jako „Serwis”)

adres korespondencyjny: ul. Sienna 93/2, 00-815 Warszawa

e-mail: biuro@dnarynkow.pl

Administrator powołał również Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem biuro@dnarynkow.pl

Jaka jest prawna podstawa, cel i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Tobie – jako Użytkownika – do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na Twoją rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (dane, które sam podajesz dobrowolnie) lub biernie (dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie tj. wypełnienia formularza rejestracji konta, korzystania przez Użytkownika z konta, obsługi konta Użytkownika przez Administratora oraz wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego .
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, zgodnie z jednym z poniższych celów:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie rejestracji konta Użytkownika,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta Użytkownika,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie rejestracji na kursy, szkolenia e-learningowe oraz Webinaria
  • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
  • po wyrażeniu odrębnej zgody, także w celach marketingowych świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, wynika z funkcji konkretnego formularza, zgodnie z poniższym:
  • Rejestracja Konta Użytkownika
   • imię i nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
  • Wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności rozpatrzenia reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów:
   • imię i nazwisko,
   • adres miejsca zamieszkania,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu.
  • Prowadzenie bezpłatnego Konta Użytkownika:
   • imię i nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu.
  • Prowadzenie Konta Użytkownika Premium:
   • imię i nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
  • Formularz rejestracji na Kurs / Szkolenie e-learningowe / Webinaria:
   • imię i nazwisko,
   • adres miejsca pracy, zamieszkania lub adres korespondencyjny,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu,
   • data urodzenia,
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, wynika z funkcji konkretnego formularza, zgodnie z poniższym:
  • wyrażenie przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w odniesieniu do założenia konta Użytkownika otrzymywania informacji marketingowych, w tym również przesyłania zaproszeń oraz udziału w ankietach.
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie formularza kontaktowego oraz rejestracji i prowadzenia konta Użytkownika, w tym również do nabycia Produktów oferowanych w Serwisie np. zapisu do Strefy Premium przez Użytkownika oraz zapisu na szkolenie, kurs e-learningowy lub Webinarium.
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności zapewnienia prawidłowego wykonania zawartych za pośrednictwem umów na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz rozpatrzenia reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów.
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych – dotyczących wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności zapewnienia prawidłowego wykonania zawartych za pośrednictwem umów na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz rozpatrzenia reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów.
 6. Ponadto podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP gromadzi się wyłącznie w celach statystycznych i są one anonimowe.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będziemy prowadzić z Tobą bezpośrednią komunikację marketingową, chyba że wcześniej zrezygnujesz z subskrypcji w naszym serwisie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili klikając na link, który zawarty jest w każdej wiadomości, którą od nas otrzymujesz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz także skontaktować się z nami w celu usunięcia swoich danych pod adresem e-mail  biuro@dnarynkow.pl. W przypadku, gdy przez dłuższy czas (przez okres co najmniej sześciu miesięcy) nie odbierasz naszej komunikacji (np. nie otwierasz przesyłanych e-maili) możemy samodzielnie usunąć Cię z naszej listy subskrypcyjnej.

W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego Twoje dane przechowywane są do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, tj. nie więcej niż przez 10 lat, licząc od daty wymagalności danego roszczenia, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

W przypadku, gdy jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym, tj. posiadasz konto użytkownika w Serwisie Twoje dane przechowywane są przez cały okres aktywności konta. Po usunięciu przez Ciebie Konta dane przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych za jego pośrednictwem umów, lecz nie więcej niż przez 10 lat, licząc od daty wymagalności danego roszczenia, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie Masz również prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (szerzej o prawie sprzeciwu poniżej w sekcji ‘Jakie posiadasz prawa?’).

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe mogą być przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości komunikacji do preferencji adresata, przesyłania przypomnień i spersonalizowanych ofert w oparciu o Twoją historię używania naszego serwisu oraz informacje przesłane do nas przez Ciebie. Przetwarzanie danych w ten sposób nie będzie wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy – możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim takim jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji:

 • z Użytkownikami, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji
 • z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.
 • Dokonując zapłaty za usługi świadczone drogą elektroniczną realizowanej przez operatora płatności Użytkownik bezpośrednio przekazuje swoje dane osobowe operatorowi płatności, który staje się administratorem danych osobowych Użytkownika w powyższym zakresie. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności Operatora dostępną pod adresem:

Podmioty powiązane – możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów. Za podmiot powiązany na dzień wejścia w życie Polityki Prywatności uważa się Związek Maklerów i Doradców REGON: 010939910, NIP: 5261330874, ul. Sienna 93/2, 00-815 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 93480.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo – możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: biuro@dnarynkow.pl

Prawo dostępu do danych – masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do prostowania danych – masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych – masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

 1. nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania,
 3. wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych:

 1. jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych,
 2. jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw,
 3. w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych – do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przetwarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie – jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu – masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni – masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@dnarynkow.pl

Czym są Pliki Cookies?

 1. Podczas odwiedzania naszego Serwisu na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym zapisywane są małe pliki tekstowe zwane cookies, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności Użytkownika. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na Twoją identyfikację.
 2. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Własne:
   • Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim komputerze / urządzeniu mobilnym do czasu opuszczenia Serwisu. Pamiętaj, że zablokowanie cookies sesyjnych nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych ich elementów.
   • Stałe – są to pliki, które pozostają na Twoim komputerze/urządzeniu mobilnym,dopóki ich nie usuniesz
  • Podmiotów trzecich:
   • Cookies statystyczne – używane są w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których trafiłeś na stronę Serwisu. Informacje te nie rejestrują Twoich konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisów. Są to pliki Google Inc (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). Gdy zablokujesz cookies statystyczne, nie wpłynie to na funkcjonowanie Serwisu. Czas przechowywania plików cookies jest wskazany pod powyższym linkiem.
   • Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym masz prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera / urządzenia mobilnego poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z którego korzystasz.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów , a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane w oznaczonych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług przez Administratora.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer są zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator chroni Twoje dane osobowe, zapewniając wysoki poziom zabezpieczeń oraz stosując wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 5. W Serwisie pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. Stripe, PayU Facebook, YouTube, Pinterest). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aktualizacja Polityki Prywatności

Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Polityki prywatności i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Polityki prywatności. Jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem dodatkowo poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności na adres e-mail podany przy rejestracji.

Zobacz także: