Regulamin strony internetowej

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest DNA Rynków Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-815, ul. Sienna 93/2, kapitał zakładowy: 10.000 zł, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000639636, REGON: 36554008, NIP: 527-27-81-592 (zwana dalej również ,,Administratorem” lub ,,Usługodawcą”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem DNARynkow.pl (zwanego dalej ,,Serwisem”) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin. Każdy Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed zawarciem umowy o świadczenie usług się z treścią Regulaminu serwisu internetowego DNA Rynków.
 4. Serwis świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne. W przypadku usług o charakterze odpłatnym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz dokonania płatności.
 5. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 70.0, Google Chrome 79.0).
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‚cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ,cookies’. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na inny podmiot. O powyższym fakcie Użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 1. Serwisserwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: www.dnarynkow.pl.
 2. Administrator/Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest DNA Rynków Sp. z o.o., NIP 527-27-81-592, z siedzibą w Warszawie 00-815, ul. Sienna 93/2 (dalej również jako ,,DNA RYNKÓW”).
 3. Użytkownik/Uczestnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pomocą Serwisu lub odwiedzająca Serwis.
 4. Rejestracja – proces rejestracji danych Użytkownika w Serwisie, który zostaje zakończony aktywowaniem Konta Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.
 6. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji konta w Serwisie.
 7. Polityka Prywatności i plików cookies – obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu, także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, dostępne pod adresem: https://dnarynkow.pl/polityka-prywatnosci/.
 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę za pomocą Serwisu przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi korzystanie z bezpłatnych lub odpłatnych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji Konta Użytkownika oraz zakupy Produktów.
 9. Moderator /Redaktor – osoba, która czyta, weryfikuje i zatwierdza zgłoszenia rejestracyjne, artykuły i inne treści w Serwisie.
 10. Cennik – informacja o aktualnie obowiązujących cenach Produktów, które można nabyć za pośrednictwem Serwisu dostępna pod adresem https://dnarynkow.pl/wybierz-swoj-plan/.
 11. Produkt – odpłatna usługa świadczona przez Serwis na rzecz Użytkownika umożliwiająca jednorazowy lub czasowy dostęp do Serwisu i jego treści, w szczególności w formie kursów, szkoleń, materiałów informacyjnych oraz e-booków. Cena jednostkowego Produktu wskazana jest każdorazowo w Cenniku. Zakup Produktu wiąże się z koniecznością dokonania przez Użytkownika opłaty jednorazowej lub cyklicznej w zależności od wyboru Produktu.
 12. Strefa Premium DNA – Produkt umożliwiający kompleksowy, odpłatny dostęp dla Użytkowników Serwisu do zbioru wyselekcjonowanych treści cyfrowych.
 13. Umowa – oznacza umowę pomiędzy DNA Rynków Sp. z o.o. a Użytkownikiem Serwisu, składającą się z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Cennika.
 14. Płatność cykliczna – automatyczne obciążanie karty płatniczej Użytkownika na początku każdego okresu rozliczeniowego określonego w Cenniku lub Regulaminie (dalej jako ,,Subskrybcja”).  
 15. Newsletter – bezpłatna usługa, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do Użytkowników dokumentu w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera materiały informacyjne, informacje handlowe, w szczególności informacje o ofertach promocyjnych, produktach oraz usługach.
 16. Stripe/Przelewy24 – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.

§ 3 Rodzaj i zakres usług

 1. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
 2. Serwis oferuje zarówno usługi bezpłatne, jak i odpłatne.
 3. Usługi bezpłatne polegają na możliwości korzystania z informacji ogólnie dostępnych w Serwisie bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji w systemie, jednakże w razie chęci otrzymywania dodatkowych bezpłatnych informacji przesyłanych odrębnym plikiem przez Usługodawcę w formie newslettera konieczna będzie rejestracja w systemie, polegająca wyłącznie na podaniu imienia i adresu e-mail lub samego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera.
 4. Skorzystanie z usług odpłatnych będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji w serwisie i wniesieniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie usług i w zależności od wybranego produktu i wniesionej opłaty, powstanie możliwość korzystania z treści zawartych w Serwisie w pełnym zakresie poprzez dostęp do artykułów, komentarzy autorskich, kursów lub szkoleń dotyczących tematyki inwestowania, dostępnych w wersji on-line, analiz rynkowych, raportów oraz innych usług informacyjnych.

§ 4 Ograniczenia w dostarczaniu Produktów

 1. Produkty oferowane przez firmę DNA Rynków Sp. z o.o. są dostarczane przez sieć Internet bez ograniczeń lokalizacyjnych.
 2. Dostęp do wykupionych Produktów jest możliwy za pośrednictwem Serwisu po zaksięgowaniu wpłaty i zalogowaniu do Serwisu.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i rejestracja są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
 • Adres e-mail.
 • Login i Hasło do Konta Użytkownika.
 • Imię i nazwisko.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 • Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu.
 • Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 • Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach statystycznych oraz po uprzednim wyrażeniu odrębnej zgody przez również w celach marketingowych.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik dopuścił się publikowania lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej, a w szczególności informacji promujących serwisy internetowe, produkty lub usługi związane z inwestowaniem na giełdzie, a także informacji promujących zakup akcji wybranej spółki giełdowej lub innego rodzaju instrumentu finansowego.
 2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
 • Użytkownik podaje nieprawdziwe dane
 • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 • Użytkownik publikuje na łamach Serwisu treści obraźliwe, naruszające dobra osób trzecich, łamiące bądź zachęcające do łamania obowiązującego prawa.
 • Użytkownik udostępni Konto osobom trzecim.
 • W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków Usługodawcy wynikających z umowy sprzedaży.

§ 6 Strefa Premium DNA

 1. Użytkownik może zakupić czasowy dostęp w postaci abonamentu do Strefy Premium DNA (dalej jako ,,Strefa Premium”).
 2. Zakup dostępu do Strefy Premium wymaga wcześniejszej rejestracji w Serwisie oraz założenia Konta Użytkownika.
 3. Strefa Premium jest odpłatnym Produktem oferowanym przez DNA Rynków, umożliwiającym Użytkownikom, którzy wykupili subskrypcje dostęp do wyselekcjonowanych w serwisie treści cyfrowych, w postaci:
 • specjalistycznych artykułów i wpisów w blogu,
 • analiz rynkowych, raportów oraz innych usług informacyjnych,
 • Strategii DNA Rynków  – szczegółowy opis strategii znajduje się na stronie https://dnarynkow.pl/strategie-inwestycyjne-dna-rynkow/
 • dedykowanych dla Strefy Premium kursów i szkoleń typu e-learning (w szczególności w formie plików PDF), nagrań wideo przesłanych drogą elektroniczną oraz Webinariów – z zastrzeżeniem że DNA Rynków nie gwarantuje ilości dostępnych kursów, szkoleń, nagrań wideo oraz Webinariów w danym okresie rozliczeniowym.
 • Użytkownik może wykupić subskrypcję do Strefy Premium na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż 1 miesiąc.
 • Subskrypcja za dostęp do Strefy Premium odnawiana jest automatycznie. Powyższe oznacza, że w razie rezygnacji z Subskrypcji w czasie trwania okresu rozliczeniowego Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pobranej za dany okres rozliczeniowy opłaty.

§ 7 Płatności

 1. Wysokość opłat za Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu reguluje Cennik.
 2. W celu uzyskania dostępu do płatnej części Serwisu, użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem.
 3. Wniesienie opłaty powoduje, po jej zaksięgowaniu na rachunku Usługodawcy lub w przypadku płatności kartą – po pozytywnym wyniku autoryzacji, dostęp do Produktu wybranego przez Użytkownika.
 4. W celu uzyskania dostępu do kursów i szkoleń typu e-learning sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem.
 5. W celu uzyskania dostępu do analiz rynkowych, raportów oraz innych usług informacyjnych sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów Stripe oraz Przelewy24.
 7. W zależności od wyboru Produktu przez Użytkownika dokonuje on płatności za Produkt jednorazowo lub cyklicznie (Subskrypcja).
 8. Uregulowanie przez Użytkownika płatności nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych publikacji i treści zamieszczonych w serwisie.
 9. Jeżeli Użytkownik w związku z zakupem Produktu chce otrzymać fakturę Vat, to przed dokonaniem zakupu Produktu zobowiązany jest do wypełnienia danych niezbędnych w przeznaczonych do tego polach podczas rejestracji Konta lub w panelu Konta. Brak poinformowania Usługodawcy przez Użytkownika o konieczności otrzymania faktury Vat oraz/lub brak wysyłki danych niezbędnych do jej wystawienia skutkuje wystawieniem faktury Vat na dane podane w formularzu płatności. 

§ 8 Subskrypcje

 1. Użytkownik Serwisu może nabyć dostęp do niektórych oferowanych przez Usługodawcę Produktów na czas nieokreślony, tym samym Użytkownik zobowiązuje się do dokonywania płatności cyklicznej na rzecz Administratora za cały czas posiadania aktywnego dostępu do Produktu.
 2. Użytkownik, decydując się na Subskrypcję oraz wybierając dany Produkt wyraża zgodę na to, by Operator Płatności cyklicznie w okresach odpowiednich dla wybranego przez siebie Produktu, pobierał z karty płatniczej kwotę pieniężną w wysokości określonej za dany Produkt w Cenniku.
 3. Użytkownik w ramach Subskrypcji ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności.
 4. Po wybraniu opcji Subskrypcji Użytkownik Serwisu podaje wymagane dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty, datę ważności karty oraz CVV).
 5. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z Subskrypcji ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Powyższe oznacza, że Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pobranej za dany okres rozliczeniowy opłaty.
 6. Rezygnacja przez Użytkownika z Subskrypcji w trakcie okresu rozliczeniowego oznacza, że Usługodawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego nie obciąży Użytkownika opłatą cykliczna za kolejny okres rozliczeniowy.
 7. Jeżeli Użytkownik w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Subskrypcji, zostanie ona automatycznie przesłużona na kolejny cykl rozliczeniowy.
 8. Aby zrezygnować z subskrypcji Użytkownik powinien zalogować się na swoje Konto, następnie otworzyć zakładkę ,,Subskrypcje”, w zakładce wybrać ikonę megafonu i zaznaczyć opcję anuluj.

§ 9 Konto Użytkownika

 1. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim. Udostępnianie hasła i loginu przez Użytkownika osobie nieuprawnionej uważane będzie za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące możliwością wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, a publiczne rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie stanowi czyn zabroniony i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Dla prawidłowego zalogowania się w Serwisie niezbędny jest login oraz hasło dostępowe, podane w trakcie procesu rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedołożenie przez Użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
 3. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu po kontakcie z Administratorem. Aby usunąć bezpłatne Konto, Użytkownik powinien skontaktować się na adres email biuro@dnarynkow.pl podając w tytule wiadomości „Usunięcie konta na portalu DNA Rynków”.
 5. Usunięcie konta Użytkownika nie powoduje automatycznie rezygnacji z aktywnych subskrypcji. Oznacza to, iż Użytkownik przed usunięciem konta powinien zrezygnować z aktywnej subskrypcji zgodnie z procedurą rezygnacji z subskrypcji opisaną w §8 ust. 8 Regulaminu. Powyższe oznacza, że subskrypcja po usunięciu konta Użytkownika dalej pozostaje aktywna i pobierana jest za nią opłata.
 6. Aby zrezygnować z subskrypcji po usunięciu konta Użytkownika, Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem Serwisu na adres biuro@dnarynkow.pl za pomocą konta e-mail użytego w trakcie rejestracji w Serwisie.

§ 10 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu nie może publikować ani przesyłać:
 • treści niezgodnych z prawem lub promujących działalność niezgodną z prawem,
 • treści naruszających prawem dobra osobiste osób trzecich,
 • treści nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści zawierających wulgaryzmy, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych,
 • treści naruszających chronione prawem majątkowe oraz osobiste prawa autorskie osób trzecich.

§ 11 Prawa autorskie

 1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Usługodawcy. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m.in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych itp.)
 3. Żaden element Serwisu nie może być bez zgody Usługodawcy kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące do przechowywania danych. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w Regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 5. W przypadku nabycia płatnego dostępu przez Użytkownika do Produktu oferowanego przez Usługodawcę, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, odpłatnej licencji na indywidualną eksploatację przekazanych mu Utworów w celu wyłącznie użytku osobistego. Licencja udzielona jest Użytkownikowi wyłącznie w okresie posiadania aktywnej subskrypcji przez Użytkownika. W sytuacji rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji licencja, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia wygasa ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
 6. Wynagrodzenie za udzielenie licencji zostaje zawarte w koszcie subskrypcji.
 7. O ile pozwala na to technologia Utwory oznakowane są logiem DNA Rynków.

§ 12 Newsletter

 1. Newsletter DNA Rynków jest bezpłatną usługą polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników materiałów informacyjnych oraz promocyjnych.
 2. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Aby zasubskrybować newsletter należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link „Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.
 6. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z uwagi na zawarcie niniejszej Umowy poza lokalem Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem iż Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Usługodawca wykonał w usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W celu wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa do odstąpienia od Umowy Użytkownik musi poinformować Administratora o  fakcie rezygnacji z usługi  kierując na adres e-mail: biuro@dnarynkow.pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni. W przypadku płatności kartą, zwrot środków następuje na tę samą kartę płatniczą, z której dokonano wpłaty.

§ 14 Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i dostarczaniu Produktów mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie ich Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dnarynkow.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać, co najmniej dane Użytkownika w zakresie imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy, adresu zamieszkania/adresu siedziby, adresu e-mail oraz opis reklamacji. 
 4. Usługodawca przekaże Użytkownikowi odpowiedź na reklamację przy wykorzystaniu tego samego kanału kontaktu, którym posłużył się Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pomocą innego kanału kontaktu  i wskaże jego rodzaj.
 5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

§ 15 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu. Zawarte w Serwisie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie stanowią w szczególności:
 • usług doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89),
 • rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.
 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie zostały sporządzone wyłącznie w celu edukacyjnym oraz promocyjnym. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie, albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych, finansowych ani prawnych.
 2. Wszelkie treści zawarte w serwisie nie są opracowane na potrzeby indywidualnego Użytkownika i nie obejmują badania rodzaju Użytkownika do którego są kierowane, wiedzy i doświadczenia Użytkownika, jego sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka oraz celów i potrzeb inwestycyjnych Użytkownika, tym samym nie spełniają przesłanek porady inwestycyjnej, lecz stanowią wyłącznie wyraz najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
 3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.
 5. Informacje, porady, odpowiedzi autorów publikacji ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

§ 16 Odpowiedzialność za treści

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone w Serwisie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji prawidłowości, aktualności i stałej dostępności Serwisu.
 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej, tj. na adres e-mailowy wskazany przez Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacji, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.
 6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej www.DNARynkow.pl. Jednocześnie na stronie internetowej www.DNARynkow.pl zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.
 2. O treści zmian Użytkownik korzystający z usług serwisu zostanie powiadomiony przez Administratora na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
 3. Jednocześnie użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem serwisu internetowego DNA Rynków, a rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją warunków tegoż Regulaminu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 5. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.
 6. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług serwisu podlega prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Zobacz także: