Mobruk – odpady to branża przyszłości

Poniższą analizę i research tym razem prezentujemy w formule otwartej, a nie tylko dla użytkowników Strefy Premium DNA Rynków. W ramach Strategii Inwestycyjnych DNA Rynków, spółka Mobruk była zakupiona w ramach SPO 1 grudnia 2020 po cenie 200 zł za akcje. Następnie 1/3 pozycji została sprzedana 18 stycznia 2021 roku po cenie 298 zł (49% stopy zwrotu), kolejna 1/3 pozycji, 5 maja po cenie 376 zł za akcje (88% stopy zwrotu) oraz ostatnia 1/3 pozycji, 27 maja po cenie 345 zł (72.5% stopy zwrotu). Łącznie na całej pozycji dało to stopę zwrotu na poziomie 68,7% w około pół roku. Wynik, z którego zdecydowanie jesteśmy zadowoleni.

Mobruk to jeden z podmiotów giełdowych, który w ostatnim czasie cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Nic w tym dziwnego, ponieważ spółka prowadzi działalność biznesową w perspektywicznym sektorze odpadowym. Od 2018 roku w dynamiczny sposób poprawia wyniki finansowe, co wreszcie pozwoliło zwiększyć kapitalizację w ciągu ostatnich 3 lat o ponad 1000 procent.

Spółka przedstawia się bardzo atrakcyjnie pod względem wskaźnikowym (wskaźnik C/Z poniżej 12 pkt, marżowość na poziomie przekraczającym 50 proc, praktycznie brak zadłużenia) oraz przyciąga uwagę z powodu wysokich ocen w rankingach ESG. Kiedy jednak rzucimy okiem na kurs akcji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to możemy dostrzec sporą niestabilność, trend boczny i luki na wykresie.

Notowania spółki Mobruk za ostatnie 12 miesiecy

Notowania spółki Mobruk za ostatnie 12 miesiecy

Otoczenie rynkowe

Nie jest to prawdopodobnie zaskoczeniem, że pod względem gospodarki odpadami nasz kraj wypada dość przeciętnie na tle odpowiedników z Unii Europejskiej. Niektóre z krajów niemal zaprzestały już wykorzystywania wysypisk, a ich średni procent użytkowania w UE wyniósł 24 proc. (dla porównania w Polsce współczynnik wyniósł w 2019 roku 43 proc.). Wspomniane liczby mają o tyle istotne znaczenie, że jako kraj członkowski UE, Polska jest prawnie zobowiązana do implementacji założeń pakietu dotyczącego gospodarki o zamkniętym obiegu. Jego założenia to m.in. recykling na poziomie 65 proc. odpadów komunalnych, czy redukcja składowania odpadów do 10 proc. do 2030 roku. Jesteśmy jednym z krajów, dla których spełnienie norm stanowi duże wyzwanie.

Zarządzanie odpadami w 2019 roku w wybranych krajach

Zarządzanie odpadami w 2019 roku w wybranych krajach
Źródło: CEWEP

Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wybranych krajach UE (2018 rok)

Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wybranych krajach UE (2018 rok)
Źródło: Confederation of Waste to Energy Plant

Produkcja odpadów komunalnych w Polsce na mieszkańca prawdopodobnie będzie cechować się tendencją wzrostową, co jest związane ze wzrostem zamożności społeczeństwa i rozwojem gospodarczym. Nominalny wzrost odpadów to kolejne wyzwanie, które będzie utrudniać egzekwowanie europejskich dyrektyw.

Produkcja odpadów komunalnych w Polsce na jednego mieszkańca w latach 1997 – 2030 (kg / os.)

Produkcja odpadów komunalnych w Polsce na jednego mieszkańca w latach 1997 - 2030 (kg / os.)
Źródło: PIE na podstawie danych Eurostat

Przejdźmy do rzeczywistych narzędzi wspomagających proces transformacji gospodarki odpadami, które w bezpośredni sposób mają wpływ na wyniki osiągane przez Mobruk. Jedno z głównych założeń to walka z „szarą strefą”, czyli zjawiskiem nielegalnego składowania odpadów, poprzez zacieśnienie regulacji i prawa. Efektem tego jest dynamiczny i mocny wartościowo wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej (opłaty z tytułu składowania odpadów).

Naturalnie wysokość opłaty marszałkowskiej odnosi się do odpadów komunalnych, kluczowym zaś segmentem dla spółki są odpady niebezpiecznie. Niemniej jednak wysokość opłaty stanowi istotny punkt odniesienia dla branży recyklingowej (im wyższa opłata, tym większe zaangażowanie rządu do transformacji gospodarki odpadowej).

Wysokość opłaty marszałkowskiej w zł

Wysokość opłaty marszałkowskiej w zł
Opracowanie: DNA Rynków

Kolejnym działaniem jest planowane i konieczne usunięcie tzw. bomb ekologicznych (nielegalnie porzuconych niebezpiecznych składowisk odpadów), których oczyszczenie zajmie około 10 lat. To kolejna z możliwych „dojnych krów” Mobruku.

Profil działalności Mobruk

Mobruk wyróżnia w swojej działalności trzy obszary w zakresie gospodarki zarządzania odpadami:

  1. Spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (rynek szacowany przez spółkę na około 2 mln ton) odpowiadający za ~ 51 proc. przychodów w pierwszym półroczu
  2. Stabilizacja i zestalanie odpadów, obszar stanowiący ~26 proc. struktury przychodów
  3. Produkcja paliwa alternatywnego z przesortowanych odpadów komunalnych i przemysłowych odpowiadających za ~ 16 proc. przychodów

Grupa wyróżnia również pozostałe segmenty działalności (sprzedaż paliw płynnych i usługi budowania), zostaną one jednak zmarginalizowane w tej analizie z uwagi na niską skalowalność i atrakcyjność biznesu w oczach inwestorów.

Struktura przychodów i przetworzone wolumeny odpadów Mobruk

Struktura przychodów i przetworzone wolumeny odpadów Mobruk
Źródło: Spółka

Zagospodarowanie przyjmowanych odpadów przez Mobruk

Zagospodarowanie przyjmowanych odpadów przez Mobruk
Źródło: Spółka

Mobruk wykorzystuje silną pozycję na rynku (ulokowanie zakładów przetwórczych na południu kraju, dominująca pozycja na rynku spalania, wysokie moce produkcyjne) do kształtowania cen na rynku. Świadczą o tym między innymi dynamiki wzrostu średniej ceny za przyjęcie odpadów do zagospodarowania.

Ceny za przyjęcie odpadów (PLN / tona)

 Ceny za przyjęcie odpadów (PLN / tona)
Źródło: Spółka

Z jednej strony mogłoby się wydawać, że obecne dynamiki będą trudne do utrzymania. Z drugiej jednak warto mieć z tyłu głowy skalę wyzwania, przed jakim stoi Polska. Bariery do wejścia na rynek są wysokie. Towarzyszy im długi proces pozyskiwania pozwoleń, know-how, infrastruktura, czy ryzyko podjęcia współpracy z nowymi podmiotami.

Kolejną „dojną krową” w działalności Mobruku mogą okazać się przychody związane z rozwiązywaniem problemu nielegalnych składowisk śmieci. Gminy pilnie muszą rozwiązać problem środowiskowy, a potencjał dla spółki dobrze oddają pierwsze podpisane umowy w tym zakresie (z miastami Zgierz i Gorlice, gdzie łączna wartość umów to ok. 64 mln zł). Co więcej, likwidacja bomb ekologicznych będzie wiązała się z wyższą rentownością, głównie z uwagi na wymagane procedury bezpieczeństwa, potrzebne kompetencje oraz niską liczbę konkurentów na rynku.

Źródło: Spółka

Sytuacja finansowa Mobruk

Odzwierciedlenie korzystnych zjawisk doskonale jest widoczne na poziomie wyników finansowych spółki. Po analizie dynamiki przychodów i zysków można zaryzykować twierdzenie, że wzrost skali biznesu, widoczny jest gołym okiem. Z uwagi brak występującej sezonowości i niską bazę (spowodowaną efektem pandemii) możemy zmarginalizować porównanie wyników w ujęciu rocznym. Przechodząc zatem do analizy w ujęciu kwartalnym, warto odnotować, że zarówno przychody, jak również zysk brutto ze sprzedaży charakteryzują się wzrostem na poziomie 15 proc. Wypłaszczenie wyników widoczne jest na poziomie zysku netto, ponieważ tu obserwujemy mocno zbliżone wartości na przestrzeni ostatnich czterech kwartałów (między 25 a 28 mln zł), co jest związane z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej.

Przychody i zyski w ujęciu kwartalnym spółki Mobruk

Przychody i zyski w ujęciu kwartalnym spółki Mobruk
Opracowanie: DNA Rynków

Zgodnie z tym, co zostało zasugerowane, zysk brutto ze sprzedaży wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Widoczne jest natomiast pogorszenie marży EBITDA oraz marży zysku netto. To efekt istotnego wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych (+ 8,4 mln zł). Odpowiada za to zawiązanie dwóch rezerw: (i) rezerwy na wypłatę przyszłych premii (2,4 mln zł) oraz rezerwy na poczet naliczenia podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska związanego z postępowaniem administracyjnym (5,86 mln zł).

Marże spółki Mobruk w ujęciu kwartalnym

Marże spółki Mobruk w ujęciu kwartalnym
Opracowanie: DNA Rynków

Od strony kosztowej warto docenić malejący udział kosztów operacyjnych w przychodach (- 14 pp. r/r). Z drugiej strony, oprócz wspomnianych wyżej pozostałych kosztów operacyjnych, uwagę zwraca wzrost wartości usług obcych (jednak to też efekt niskiej bazy z u.r.) oraz pojawienie się kosztów finansowych na poziomie 2,1 mln zł (to rezerwy na poczet przyszłych odsetek podatkowych związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie naliczenia podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska).

Źródło: Spółka

Dług netto pokazuje zadłużenie firmy w bilansie w porównaniu z jej płynnymi aktywami. Ujemna wartość przy dodatnim zysku, czyli dla rentownego podmiotu, świadczy o braku problemów z zadłużeniem (relacja oprocentowane zobowiązania minus środki pieniężne jest ujemna). Dlaczego posługuje się tym wskaźnikiem przy analizie Mobruku? Żeby jeszcze bardziej unaocznić pozytywną sytuacje finansową spółki – niemalże brak zadłużenia przy wysokich wartościach środków pieniężnych. Zmiany wartości w 2kw bieżącego roku oraz analogicznie 2020 roku to efekt wypłaty dywidendy.

Dług netto Mobruk

Dług netto Mobruk
Opracowanie: DNA Rynków

Wypłata tej dywidendy jest świetnie widoczna na poziomie przepływów gotówkowych (ujemne wartości z tytułu przepływów z działalności finansowej). Na poziomie przepływów z działalności operacyjnej możemy zauważyć podobne trendy do tych zauważalnych na poziomie przychodów (dodatnie przepływy i systematyczna poprawa).

Przepływy pieniężne Mobruk

Przepływy pieniężne Mobruk
Opracowanie: DNA Rynków

Finansowo spółka jest naprawdę zdrowa, a jej potencjał biznesowy jest znaczący, o czym już świadczą dynamiki i marże za ubiegłe lata. Zagospodarowanie zysków z tzw. bomb ekologicznych, podniesienie wolumenu przetwarzanych odpadów, czy sugerowany przez Mobruk rozwój zagraniczny to z pewnością mocne karty na nadchodzące lata. Polityka dywidendowa zakładająca wypłatę od 50 do 100 proc. zysku netto (pod warunkiem, że relacja długu netto do EBITDA nie przekroczy 2.5 pkt) kusić powinna z kolei szukających spółek z wysokim potencjałem dywidendowym.

Operacje na akcjach i istotne wydarzenia

Skąd w takim razie te luki i konsolidacja na wykresie, skoro perspektywy spółki są tak dobre? Przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom w ujęciu chronologicznym. Oznaczyłem je również na wykresie kursu spółki niżej.

A) Przed sprzedażą akcji przez głównych akcjonariuszy (fundusze Private Equity i rodzina właścicieli) w listopadzie ubiegłego roku, kurs charakteryzował się niską płynnością i małą popularnością na krajowym rynku. Po transakcji oraz jednocześnie istotnym zwiększeniu free float, spółka zwiększyła płynność waloru i wprowadziła do akcjonariatu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. 

B) Nieco enigmatyczny wzrost kursu akcji, prawdopodobnie związany z popularyzacją spółki przez „medialnych” inwestorów indywidualnych (zarówno tych krajowych, jak również zagranicznych).

C) W pewien sposób materializacja obaw inwestorów, czyli nałożenie na spółkę przez Marszałka województwa dolnośląskiego opłaty podwyższonej w wysokości 61 mln zł za składowanie odpadów bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska w 2016 roku. Warto jednak zaznaczyć, że spółka poinformowała o uchyleniu w całości decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

D) Przyspieszona księga popytu i sprzedaż akcji przez Value FIZ. Transakcja jest o tyle ciekawa, że z uwagi na wysoki popyt, fundusz sprzedał więcej akcji, niż pierwotnie zamierzał (650 tys. sztuk po cenie 330 PLN vs pierwotny zamiar sprzedaży 395 tys. sztuk). Po skutecznym zamknięciu księgi popytu na rynek spłynęły już informacje o przekroczeniu 5 proc. progu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu przez OFE PZU i NN PTE.

Ostatnie wydarzenia na akcjach Mobruk

Ostatnie wydarzenia na akcjach Mobruk

Czy warto dziś kupić / trzymać akcje Mobruk?

Mobruk realnie tworzy dobrą kombinację dla inwestora: (1) skalowalny biznes (2) wysokie marże; (3) atrakcyjna wycena mnożnikowa (C/Z poniżej 12) przy potencjalnej dywidendzie powyżej 7 proc. (4) brak zadłużenia (5) czy wreszcie pozytywny efekt ESG.

Dla inwestorów znak zapytania może budzić trudne i ciężkie do przewidzenia środowisko polityczne, które bezpośrednio warunkuje potencjał biznesu spółki poprzez regulacje w zakresie gospodarki odpadowej. Inwestorzy obawiają się niepewności branży (trudny rynek w Polsce, niejasne przepisy i regulacje, mafia śmieciowa, głośne afery medialne), które już raz w przeszłości spowodowały paniczną wyprzedaż akcji Mobruku.

Niemniej jednak zakładając stabilność przepisów prawnych, utrzymanie trendów makroekonomicznych i wykorzystanie potencjału biznesowego przez Mobruk, można zaryzykować stwierdzenie o sporej atrakcyjności waloru, pomimo zwyżek od ceny SPO o prawie 90%.

Spółka ma szansę stać się jednym z głównych przedstawicieli i beneficjentów inwestycji w podmioty wysoko oceniane w rankingach ESG. Dostrzegają to fundusze, które chętnie uczestniczyły w budowie księgi popytu przez Value FIZ. W krótkim terminie wciąż może ciążyć dalsza podaż akcji już bez konieczności jej raportowania. Jednak przede wszystkim warto mieć z tyłu głowy mocne strony, jakie Mobruk oferuje dla akcjonariuszy w długim terminie. Zdrowa sytuacja finansowa, potencjał dywidendowy, rosnące szanse na wejście do mWIG40 oraz plany ekspansji zagranicznej. Ciężko przejść obok tego obojętnie. Mój pomysł na spółkę to zdecydowanie inwestycja długoterminowa przy jednoczesnej obserwacji trendów makroekonomicznych i nastawienia politycznego.


[Informacja odnośnie Mobruk w Strategiach Inwestycyjnych DNA]

Czytaj wszystkie treści BEZ OGRANICZEŃ!


Premium

Dołącz do Strefy Premium DNA.

Już od 49 zł miesięcznie!

Sprawdź wszystkie korzyści

Kliknij tutaj i dołącz do nas.

Do zarobienia!
Kamil Sochanek

Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
49
2
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: