Krynicki Recykling – świat recyklingu ma przed sobą przyszłość

Analiza Premium spółki Krynicki Recykling

Poniżej analiza i research dostępny wyłącznie do subskrybentów Premium DNA na temat spółki Krynicki Recykling, cichej gwiazdy ostatnich 12 miesięcy na GPW. Spółki, która bez większego rozgłosu osiągnęła stopę zwrotu przekraczającą 200% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Działa w perspektywicznej branży ekologicznej i systematycznie poprawia poziomy zyskowności oraz marżowości. Niemniej jednak warto postawić kilka pytań, takich jak choćby: skąd płynie taka poprawa wyników finansowych i na ile jest to zjawisko stałe. Czy w przyszłości faktycznie możemy spodziewać się dalszego wzrostu działalności spółki?

Analiza tej spółki była zamknięta wyłącznie dla Strefy Premium DNA. Została otwarta publicznie w dniu 30 marca 2022, po tym, jak stosunkowo pewne stało się, że spółka zostanie wycofana z notowań z powodu wezwania.

Specyfika biznesu Krynicki Recykling

Jak sama nazwa wskazuje, Krynicki Recykling działa w branży recyklingu, a konkretniej zajmuje się pozyskiwaniem, uzdatnianiem i sortowaniem na poszczególne kolory stłuczki szkła. Odbiorcami produktów są polskie oraz zagraniczne huty szkła. Z kolei kontrahentami są między innymi przedsiębiorstwa komunalne, gminy, wysypiska śmieci czy punkty skupu surowców wtórnych. Cykl obiegu szkła jest raczej zrozumiały i jednoznaczny. Jego pełną wizualizację znajdziesz poniżej.

Cykl obiegu szkła

Cykl obiegu szkła
Źródło: Spółka

Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych (w tym jeden w Estonii, gdzie działalność prowadzi spółka zależna). Według szacunków wykorzystała moce produkcyjne w ubiegłym roku na poziomie ok. 50%. Warto dodać, że zarząd sugeruje zwiększenie w 2021 roku wykorzystania mocy produkcyjnych o około 10-20% w stosunku do 2020r.

Zakłady działające i planowane spółki

Zakłady działające i planowane spółki
Źródło: Spółka

Analiza całego rynku recyklingu szkła jest utrudniona z uwagi na dość mocno ograniczony zasób danych udostępnionych przez FEVE (The European Container Glass Federation). FEVE deklaruje, że recykling szkła w UE wynosi około 74%, zaś w Polsce ma to być około 62%, stąd też zauważalna jest przestrzeń do dalszego rozwoju rynku. W Polsce główną konkurencję stanowi firma Remondis Glass (zakład w Gliwicach). To duża grupa operacyjna, która prowadzi działania w ponad 30 krajach na świecie (Australia, Azja, Afryka, Europa).

Odnośnie do krajowego rynku, warto przypomnieć podniesienie opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów (z 170 zł/t w 2019r. na 301 zł/t w 2021r.), co jak sama spółka podkreśla, ma istotny wpływ na biznes. Co najważniejsze, mocno wpływa na dostępność surowca. Spółka poinformowała także w trakcie prezentacji inwestorskiej, że w najbliższym czasie możliwe jest umocnienie jej pozycji negocjacyjnej, co może przyczynić się do renegocjacji umów z największymi dostawcami (wzrost zbiórki, wzrost pozycji negocjacyjnej). Dodatkowo konsekwentnie rok do roku rośnie również cena sprzedaży stłuczki (produkt spółki). W roku 2020 był to wzrost o 6,5%. Mamy więc potencjalnie wyższą dostępność surowca niezbędnego do wytworzenia produktu oraz wyższą cenę samej produkowanej stłuczki.

Średnia cena sprzedaży stłuczki (zł / tona)

Średnia cena sprzedaży stłuczki (zł / tona)
Źródło: Spółka

Wyniki finansowe

Słowem wstępu do wyników finansowych KREC należy nadmienić, że spółka nie wyróżnia istotnej sezonowości, a wahania w strukturze przychodów wynikają w dużej mierze z warunków atmosferycznych (KREC inwestuje już w specjalistyczne technologie uniezależniające proces od pogodoy). Dane zatem możemy bez większego problemu porównywać zarówno w ujęciu r/r jak i kw/kw. Począwszy od poziomu przychodów, trzeba docenić bardzo mocny 1 kwartał bieżącego roku, kiedy to spółka po raz pierwszy w historii przekroczyła 30 mln zł przychodów (+ 24 proc. kw/kw oraz +26 proc. r/). Za te wzrosty odpowiadało głównie pozyskanie kontraktów eksportowych (do tej pory odpowiadały za marginalną część przychodów – ok. 2 proc.).

Od przychodów większe wrażenie robi skokowy wzrost poziomów zyskowności (przyczyny w dalszej części analizy). Dla przykładu zysk netto wzrósł do 8,7 mln zł w 1kw. 2021r. z poziomów 2,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pierwsze sygnały poprawy wyników były już zauważalne w 2020 roku, kiedy to zysk ze sprzedaży na przestrzeni czterech kwartałów poprawił się o ponad 200 proc.

Przychody i poziomy zyskowności spółki

Przychody i poziomy zyskowności spółki
Źródło: DNA Rynków

Jak zostało już wspomniane, dynamika zyskowności w ostatnich kwartałach była wyższa od wzrostu przychodów. Taki stan był możliwy, dzięki istotnej poprawie struktury kosztów w spółce. Koszty operacyjne spadły o ~ 10 proc. r/r, co było możliwe głównie dzięki zmniejszeniu kosztów zużycia materiałów i energii (-38% r/r). Takie zjawisko można próbować wyjaśnić rosnąca podażą surowca, co jest jednoznaczne ze spadkiem kosztu nabycia. Dzięki temu spółka nie tylko ma możliwość taniej pozyskać materiały, ale również ma możliwość dokonać efektywniejszej selekcji (względy kolorystyki szkła). W wyniku tego możliwe jest właśnie znaczne poprawienie marży brutto ze sprzedaży (+ 26 p. p. r/r oraz +9 proc. kw/kw). Oczywiście warto mieć z tyłu głowy to, że dalsze tak dynamiczne wzrosty marżowości będą coraz trudniejsze do utrzymania.

Struktura kosztów i marża zyski brutto na sprzedaży spółki KREC

Struktura kosztów i marża zyski brutto na sprzedaży spółki KREC
Źródło: DNA Rynków

Rozkład kosztów operacyjnych spółki KREC

Rozkład kosztów operacyjnych spółki KREC
Źródło: DNA Rynków

Spółka dzieli się pełniejszemi danymi dotyczącymi tzw. cyklu konwersji gotówki podczas podsumowania danych rocznych, które przy spojrzeniu na zmiany r/r pozwalają dostrzec naprawdę istotne trendy. Cykl konwersji definiuje, ile średnio czasu w dniach spółka potrzebuje, aby zmienić swoje wydatki na surowce we wpływy od partnerów handlowych za gotowy produkt (upraszczając). Ostatnio nastąpiło mocne wydłużenie tego cyklu z ujemnej wartości w 2019 roku, do poziomu 44 dni w 2020 roku. Za to wydłużenie odpowiadała zwłaszcza redukcja zobowiązań (spadek rotacji zobowiązań z 74 do 39 dni), przy jednoczesnym utrzymaniu podobnych poziomów rotacji należności i zapasów.

Skrócenie cyklu zobowiązań z jednej strony świadczy o poprawie płynności finansowej (przy założeniu terminowości), ale z drugiej strony o mniejszym wykorzystaniu taniego finansowania. Zjawisko jest nie tylko związane z negocjacjami warunków kredytu kupieckiego, ale również ze strukturą zobowiązań w spółce. Stąd też nie należy oceniać wydłużenia cyklu konwersji gotówki za czynnik negatywny (inaczej sytuacja byłaby interpretowana przy wydłużeniu rotacji należności lub zapasów), zwłaszcza jeżeli cykl konwersji gotówki przyjmował wartości ujemne w 2019 roku (przeterminowanie zobowiązań).

Cykl konwersji gotówki dla spółki KREC

Cykl konwersji gotówki dla spółki KREC
Źródło: Spółka

Zapasy na przestrzeni lat utrzymują się mniej więcej na podobnym poziomie (ok 4 mln zł), a ich dynamika wzrostów w ostatnim kwartale odpowiada w dużej mierze wzrostowi przychodów (+ 24 proc r/r). Należności krótkoterminowe wzrosły r/r z 17,7 mln zł do 19,8 mln zł (+11 proc. rdr), co też może być związane ze wzrostem biznesu KREC. W oczy faktycznie rzuca się jedynie istotny spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług (- 30% r/r). Przyczyn takiego zjawiska można doszukiwać się w zmianie strukturze zobowiązań: spadek o 13 mln zł r/r zobowiązań krótkoterminowych przy jednoczesnym wzroście zobowiązań długoterminowych o ~10 mln zł r/r. Środki pieniężne wzrosły z 0,1 mln zł do 1,4 mln zł r/r, co wynika naturalnie z rekordowych zysków oraz mniejszych inwestycji aniżeli w latach ubiegłych.

Zmiany w zobowiązaniach, należnościach oraz zapasach dla spółki KREC na przestrzeni lat

Zmiany w zobowiązaniach, należnościach oraz zapasach dla spółki KREC na przestrzeni lat
Źródło: DNA Rynków

Przetasowania w strukturze zobowiązań wpłynęły na zmiany w Cyklu Konwersji Gotówki dla spółki KREC

Przetasowania w strukturze zobowiązań wpłynęły na zmiany w Cyklu Konwersji Gotówki dla spółki KREC
Źródło: Spółka

Jeśli czytaliście poprzednie analizy DNA, to wiecie, że często patrzymy na przepływy pieniężne w spółce. To dobry miernik tego, jak kształtuje się kondycja faktycznego biznesu w spółce. W tym przypadku przepływy operacyjne wzrosły do 14 mln zł (+175 % r/r). Interesujące wnioski są zauważalne przy porównaniu przepływów z działalności inwestycyjnej do lat ubiegłych (spadek o 34 % r/r). Poziomy są także istotnie niższe od tych, które były raportowane w 2019 roku, co jest przede wszystkim znacznymi inwestycjami w latach ubiegłych (m. in. zakończenie inwestycji w ZUSS Pełkin w 2020r.). Obecnie Krynicki Recykling skupia się na zwiększeniu efektywności i mocy produkcyjnych. Z kolei, z uwagi na znaczną spłatę kredytów i pożyczek (7,3 mln zł w 1kw 2021 r. vs 2,4 mln zł w 1kw. 2020 r.), przepływy z działalności finansowej osiągnęły wartość na poziomie -10,8 mln zł. Mamy więc kolejny kwartał bardzo zdrowego rozkładu przepływów. Dodatni wynik operacyjny, spłata zadłużenia i dokonywanie inwestycji.

Rozkład przepływów w spółce Krynicki Recykling

Rozkład przepływów w spółce Krynicki Recykling
Źródło: Spółka

Analiza wskaźnikowa

Wspomniana spłata kredytów ma też swoje odzwierciedlenie w pozytywnych tendencjach dotyczących zadłużenia KREC. Począwszy od pierwszego kwartału 2019 roku, poziom zadłużenia ogólnego systematycznie spada, co jest widoczne dzięki spadkom wskaźnika o 0,06 pkt w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie ulega wątpliwości fakt, że bardziej dynamiczne spadki notuje wskaźnik długu netto/EBITDA, który od 1 kwartału 2019 roku spadł prawie o 50%, a obecnie kształtuje się na poziomie 3,1 pkt.

Spółka bardzo intensywnie się oddłuża

Spółka bardzo intensywnie się oddłuża
Źródło: Spółka

Korzystne tendencje wskaźnikowe kontynuowane są na poziomie płynności, którą cechuje dość dynamiczny wzrost począwszy od 2kw. 2020 roku. Na przestrzeni ostatniego roku (1kw 2021r. vs 1kw 2020r. ) wskaźnik płynności szybkiej wzrósł z 0,42 pkt do 0,74, zaś płynność bieżąca poprawiła się z poziomu 0,5 pkt do 0,89 pkt. Co prawda wskaźniki odbiegają jeszcze od modelowych wartości (przyp. płynność szybka ~ 1pkt, zaś płynność bieżąca ~1,3-2 pkt), niemniej jednak należy docenić znaczną poprawę w ostatnich kwartałach. Widać tu wyraźnie wpływ sporej poprawy przychodów i marży spółki w ostatnich kwartałach.

Wskaźniki płynności w społce KREC

Wskaźniki płynności w spółce KREC
Źródło: Spółka

Udany okres za nami, a co dalej?

Zarówno komunikaty ze strony spółki jak również sygnały makroekonomiczne wskazują, że pozytywne tendencje powinny zostać utrzymane w nadchodzących kwartałach. KREC ma szansę wykorzystać rozwój rynku recyklingu w Polsce (zwłaszcza w aspekcie recyklingu szkła gdzie Polska istotnie odbiega od średniej UE), zwiększenie sprzedaży eksportowej (do tej pory jedynie ~2 proc. przychodów). Zarząd celuje w 2021 r. w dalsze ograniczenie kosztów pozyskania surowca (co już widzimy po 1kw. b.r.) oraz wzrost wolumenów sprzedaży i produkcji. Nie ulega wątpliwości fakt, że poczynione inwestycje w ubiegłych latach umożliwiają podniesienie wykorzystania mocy produkcyjnych.

Plany spółki na najbliższy okres

Plany spółki na najbliższy okres

Oczywiście po tak dużych wzrostach kursu (140% od początku roku) należy zachować ostrożność, ponieważ kurs już w dużej mierze zdyskontował wzrost efektywności spółki. Niemniej jednak utrzymanie zyskowności z ostatniego kwartału wciąż daje atrakcyjny wskaźnik przyszłego Cena / Zysk (ok. 10). Zagraniczni przedstawiciele branży recyklingu (m. in. Insun ENT Co Ltd, Sims limited, Takkei Corp.) charakteryzują się analogicznym wskaźnikiem C/Z na poziomie powyżej 15. Z tej perspektywy KREC ma więc jeszcze potencjał do dalszego wzrostu. Ciężko o nasz giełdowy odpowiednik porównawczy spółki, stąd też należy posiłkować się szeroko pojętą branżą recyklingu. W tym miejscu warto wspomnieć o krajowym Mobruku, który również jest obecnie wyceniany na podobnych poziomach przyszłego Cena / Zysk (ok. 10), przy założeniu utrzymaniu wyników z 1 kwartału. Jednak należy pamiętać o decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w maju bieżącego roku, która szybko poskutkowała 20% przeceną kursu.

KREC również mierzy się z pewnymi problemami prawnymi. To na co warto zwrócić uwagę, to ryzyko ewentualnego negatywnego rozstrzygnięcia w sprawie cywilnej z litewskim podmiotem (spółka zawiązała już rezerwę w 3kw. 2020r. na całą wysokość odszkodowania w wysokości 680 tyś EUR). Co więcej, atrakcyjność krajowego rynku skłoniła do inwestycji w Polsce zagranicznego konkurenta (przyp. firma Remondis i zakład stłuczki szkła w Gliwicach). Potencjalnie przebieg procesu produkcyjnego może być także zakłócony przez negatywne tendencje meteorologiczne (opady mają także ujemny wpływ na dostępność surowca), co warto mieć z tyłu głowy. Nie jest to więc spółka wolna od ryzyka, ale w końcu żadna taka nie jest.

Kurs spółki KREC od początku 2021 roku.

Kurs spółki KREC od początku 2021 roku.

Czy warto więc zainwestować dziś w Krynicki Recykling? Analityk giełdowy odpowie: to zależy. W najbliższym kwartale należy obserwować efekty wzrostu mocy produkcyjnych oraz sprzedaży eksportowej, czyli głównych czynników wspierających dynamikę sprzedaży w nadchodzących kwartałach. Podmiot dalej prezentuje się atrakcyjnie pod względem wyceny, zwłaszcza w horyzoncie długoterminowym (370 mln zł, przy możliwym przekroczeniu 30 mln zysku netto w 2021 roku). Perspektywy spółki wspiera obiecująca branża recyklingu oraz istotna poprawa wskaźników zadłużenia i płynności.

Niemniej jednak, zawsze należy pamiętać o czynnikach ryzyka. Tak duży wzrost kursu w ostatnim czasie świadczy o rosnących oczekiwaniach co do wyników. Ewentualne czynniki ryzyka, czy spowolnienie wzrostu przychodów (np. powrót do ubiegłorocznych poziomów) mogą poskutkować mocniejszą przeceną, która może być istotna, biorąc pod uwagę średnią płynność na akcjach KREC.

Jeżeli więc inwestować to raczej z perspektywą długoterminową przy jednoczesnym monitorowaniu rozwoju spółki. Przy czym kwotowo to raczej inwestycja z tych, które należy podejmować łyżeczką, a nie chochlą.

Do zarobienia!
Kamil Sochanek

Aktualizacje dla spółki Krynicki Recykling dla Strefy Premium DNA dotyczące Strategii Inwestycyjnych DNA.

Tutaj znajduje się pełna historia naszej aktywności ze spółką.

Czytaj wszystkie treści BEZ OGRANICZEŃ!


Premium

Dołącz do Strefy Premium DNA.

Już od 49 zł miesięcznie!

Sprawdź wszystkie korzyści

Kliknij tutaj i dołącz do nas.

Kurs akcji Krynicki Recykling


[/ihc-hide-content]
Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
78
17
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: